REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CAMAIEU

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Camaïeu, zwany dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest CAMAIEU POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7B, 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184166, kapitał zakładowy 700.000 złotych, zwana dalej Organizatorem.

3. Program pozwala zbierać punkty za zakupy dokonane w sklepach należących do Organizatora na terytorium Polski, zwane dalej Punktami Lojalnościowymi.

4. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i przystąpiła do Programu, z wyjątkiem pracowników Organizatora, zwana dalej Uczestnikiem.

5. Warunkiem zapewniającym udział w Programie jest posiadanie Karty Camaïeu. Uczestnik Programu otrzymuje Kartę Camaïeu, wystawianą przez Organizatora, zawierająca numer identyfikacyjny pozwalający na przyporządkowanie Karty Camaïeu do Uczestnika. Karta Camaïeu umożliwia zbieranie Punktów Lojalnościowych.

6. Program obejmuje sklepy należące do Organizatora na terenie Polski, wskazane na stronie internetowej www.camaieu.pl, zwane dalej Sklepem lub Sklepami.

II. PRZYSTAPIENIE DO PROGRAMU I OTRZYMANIE KARTY CAMAIEU

1. Uczestnik otrzymuje Kartę Camaieu nieodpłatnie od pracownika Organizatora niezwłocznie po dobrowolnym przekazaniu swoich danych w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz Zgłoszeniowy zawiera następujące informacje, których przekazanie jest niezbędne: imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres korespondencyjny, e-mail i/lub numer telefonu komórkowego, zwane dalej Danymi.

2. Używanie Karty Camaïeu oraz korzystanie z wszystkich przywilejów związanych z jej posiadaniem jest możliwe dopiero po jej aktywowaniu, które może przybrać dwojaką formę;

Używanie Karty Camaïeu oraz korzystanie z wszystkich przywilejów związanych z jej posiadaniem jest możliwe dopiero po jej aktywowaniu, które może przybrać dwojaką formę;

a) bezpośrednio w sklepie, po dobrowolnym przekazaniu Danych pracownikowi Organizatora;

b) bezpośrednio na stronie internetowej www.camaieu.pl, w razie niemożności dokończenia procesu zgłoszenia do Programu w sklepie. Uczestnik loguje się na stronie www.camaieu.pl za pomocą numeru karty lojalnościowej wydanej mu w sklepie oraz podając adres mailowy, uzupełniając Dane, by zakończyć proces zgłoszenia.

3. Jedynie aktywacja Karty w terminie do dwóch miesięcy od dnia jej otrzymania umożliwia naliczenie punktów zebranych w tym okresie.

4. Aktywacja Karty Camaieu jest jednoznaczna z potwierdzeniem swoich Danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, akceptacją przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz z potwierdzeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

 

5. Przystąpienie do Programu wymaga wyrażenia zgody na wskazanie przez Uczestnika adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego w celu otrzymywania ofert promocyjnych, oraz informacji nt. korzyści i aktualności Camaieu.

6. Karta Camaïeu nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385), w tym nie jest kartą bankomatową ani kredytową.

7. Karta Camaïeu jest ważna bez ograniczeń we wszystkich Sklepach. Karta jest imienna i nie może zostać sprzedana, użyczona lub przekazana osobom trzecim.

8. W razie zagubienia lub kradzieży Karty Camaïeu, klient może wystąpić w sklepie o wydanie nowej Karty Camaieu. W przypadku, gdyby utracona Karta Camaïeu nie była aktywowana, zgromadzone punkty nie zostaną przelane na nową Kartę Camaieu. W razie zagubienia lub kradzieży Karty Camaïeu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym z tytułu nieuprawnionego wykorzystania zgromadzonych na niej punktów i korzyści przez osoby trzecie.

III. KORZYŚCI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KARTY CAMAIEU

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe za każdy zakup w Sklepie według przelicznika 1 złoty = 1 punkt pod warunkiem okazania przy zakupie Karty Camaïeu i jej zeskanowania podczas tego zakupu.

2. Poza Kartą Camaïeu żadne inne karty, bony, inne przywileje nie dają prawa do gromadzenia Punktów Lojalnościowych.

3. Punkty Lojalnościowe nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, uzyskane przy zakupie tego towaru punkty podlegają anulowaniu. Uczestnik zobowiązany jest okazać pracownikom Sklepu dowód zakupu jak i Kartę Camaïeu.

5. Każdorazowe zgromadzenie 300 punktów powoduje uzyskanie Bonu Towarowego o wartości 15 złotych. Bon Towarowy. Uzyskanie Bonu Towarowego pociąga za sobą wyzerowanie salda punktów na Karcie Camaïeu. Bon Towarowy ma postać wyłącznie elektronicznego zapisu. O przyznaniu Bonu Towarowego do wykorzystania przez Uczestnika Organizator informuje Uczestnika drogą elektroniczną lub/i poprzez SMS.

6. Bon Towarowy nie podlega wymianie na gotówkę ani nie może być dzielony. Bon Towarowy nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

7. Bon Towarowy może być wykorzystany wyłącznie w okresie 2 (dwóch) miesięcy od daty jego przyznania a warunkiem jego realizacji jest okazanie Karty Camaïeu.

8. Przy dokonywaniu zakupów przy użyciu Bonu Towarowego, wartość Bonu Towarowego nie będzie uwzględniana przy naliczaniu Punktów Lojalnościowych z tytułu tego zakupu.

9. Przy jednym zakupie można zrealizować tylko jeden Bon Towarowy.

10. Zebrane na Karcie Camaïeu punkty podlegają anulacji w całości, w przypadku braku dokonania jakiegokolwiek zakupu przy użyciu Karty Camaïeu w okresie dwunastu miesięcy od dnia ostatniego zakupu w Sklepach przy użyciu Karty Camaïeu.

11. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania raz w roku upominku urodzinowego – według zasad określonych przez Organizatora – jeśli adres e-mail Uczestnika zapisany na jego karcie lojalnościowej Camaïeu  jest prawidłowy i jeśli Uczestnik dokonał co najmniej 4 zakupów na dowolną kwotę w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę jego urodzin. Upominek jest do odbioru w terminie jednego miesiąca od daty urodzin wskazanej przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik jest uprawniony do odbioru upominku urodzinowego bez konieczności dokonywania zakupów, po okazaniu otrzymanej wiadomości e-mail z informacją o możliwości odbioru upominku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Uczestnikowi również innych, dodatkowych przywilejów, według uznania Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika Punktów Lojalnościowych, w przypadku prowadzenia innych czasowych promocji w Sklepach.

IV. DANE OSOBOWE

1. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika Organizatorowi ma charakter dobrowolny. Brak udostępnienia danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie uniemożliwia przystąpienie do Programu.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Programu i stworzenia bazy danych Uczestników Programu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Organizator.

4. Organizator będzie przestrzegał zasady przetwarzania danych osobowych, wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024).

5. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych może nastąpić za pomocą strony internetowej www.camaieu.pl. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, które wynikają z braku aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika.

6. Organizator jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim zobowiązując je do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, lub ich usunięcia,

8. Każdy Uczestnik uprawniony jest do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez jego przesłanie na piśmie na adres CAMAIEU POLSKA Sp. z o. o. – Dział Obsługi Klientów – Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B, 02-366 Warszawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik ma prawo, w każdym czasie, zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Organizatorowi na adres: : Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7B, 02-366 Warszawa. Rezygnacja oznacza likwidację Konta Osobistego, dezaktywację Karty Camaïeu, niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych i z posiadanych Bonów Towarowych. Rezygnacja jest również jednoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej Organizatora, jednakże Organizator zastrzega prawo przechowywania danych osobowych w celach dowodowych.

2. Wszelkie uchybienia niniejszemu Regulaminowi, wszelkie nadużycia lub oszustwa związane z odbiorem korzyści wynikających z Programu, wszelkie działania na szkodę Organizatora, wszelkie fałszowanie danych przekazanych przez Uczestnika lub przez osobę trzecią działającą na rzecz Uczestnika skutkować będą z mocy prawa pozbawieniem Uczestnika jego statusu, anulowaniem zebranych przez niego punktów lub korzyści, bez jakiejkolwiek rekompensaty ani wcześniejszej wiadomości Pozbawienie statusu Uczestnika oznacza likwidację Konta Osobistego, dezaktywację Karty Camaïeu, niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych i z posiadanych Bonów Towarowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Organizator zawiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w Sklepach oraz na stronie internetowej www.camaieu.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie,. Zawiadomienie o zawieszeniu lub zakończeniu Programu nastąpi poprzez udostępnienie takiej informacji w Sklepach jak również opublikowanie takiej informacji na stronie www.camaieu.pl. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, Punkty Lojalnościowe zebrane i niewykorzystane przez Uczestnika, jak również Bony Towarowe, których termin ważności jeszcze nie upłynął, mogą zostać wykorzystane najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia lub zawieszenia Programu.

5. Prawo do składania reklamacji w zakresie funkcjonowania Programu przysługuje każdemu Uczestnikowi Programu. Reklamacja powinna zawierać opis i czas pojawienia się problemu oraz zawierać dane identyfikujące Uczestnika. Reklamacje należy przesyłać na piśmie na adres CAMAIEU POLSKA Sp. z o. o. – Dział Obsługi Klientów – Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B, 02-366 Warszawa

6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

VI. KONTAKT

Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia dotyczące Programu do Obsługi Klienta na adres e-mail widniejący na stronie www. camaieu.pl.

VII. WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie w dniu 21/10/2014 i obowiązuje do czasu zakończenia Programu.

 

 

Początek strony